کمیته حقوقی

آیین‌نامه اجرایی کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی ایران

ساختار، تعاریف و وظایف

 • ماده ۱: کمیته حقوقی یکی از کمیته‌های تخصصی است که به استناد بند ۱۰ ماده ۱۷ اساسنامه انجمن پزشکان عمومی ایران (مصوب ۱۳۹۳) و تحت نظارت هیئت‌مدیره انجمن تشکیل و بر اساس آیین‌نامه مصوب فعالیت می‌نماید.

 

 • ماده ۲: نمودار تشکیلاتی این کمیته به‌صورت زیر است:

 

 • ماده ۳: در راستای اهداف مندرج در اساسنامه انجمن، کمیته حقوقی وظایف زیر را بر عهده دارد:

۱- بررسی حقوقی درخواست‌ها و مشکلات حرفه‌ای جامعه پزشکان عمومی، رأساً یا به درخواست هیئت‌مدیره

۲- ارزیابی حقوقی درخواست‌ها و موارد ارجاعی هیئت‌مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران

۳ –تنظیم لوایح حقوقی از طرف انجمن پزشکان عمومی ایران (مستقیماً یا به‌واسطه)

۴- پیگیری پرونده‌های قضایی انجمن و شعب آن در تمامی مراحل (مستقیماً یا به‌واسطه)

۵- ایجاد زمینه مشاوره در مسائل حرفه‌ای برای پزشکان عمومی

۶-معرفی یا اعزام نماینده در مجامع، جلسات و… به همراهی یا نمایندگی هیئت‌مدیره به‌عنوان کارشناس حقوقی به درخواست هیئت‌مدیره

۷- معرفی وکیل و یا کارشناس حقوقی به درخواست هیئت‌مدیره

۸- ایجاد زمینه آشنایی و آموزش مباحث حقوقی مرتبط جهت پزشکان عمومی از طریق همکاری با سایر کمیته‌ها، مشارکت در بازآموزی‌ها، حضوری و مجازی (سایت انجمن، شبکه‌های اجتماعی و…)

 

 • ماده ۴: لازم است اعضای کمیته و واحدهای تابعه حتی‌الامکان از شرایط زیر برخوردار باشند:

۱- تحصیلات و فعالیت حقوقی

۲- سابقه کار قضایی

۳- سابقه فعالیت در دادسرا، هیئت‌های انتظامی یا مجموعه سازمان نظام پزشکی

۴- سابقه فعالیت در پزشکی قانونی

 

 • ماده ۵: مسئول کمیته توسط هیئت‌مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران تعیین می‌گردد که می‌تواند از بین اعضای هیئت‌مدیره یا خارج از آن باشد

وظایف مسئول کمیته به شرح زیر است:

۱- پیشنهاد اعضاء کمیته و مسوولین اجرایی واحدها به هیئت‌مدیره

۲- مدیریت اجرایی کمیته و مدیریت جلسات کمیته

۳- برقراری ارتباط دوسویه بین هیئت‌مدیره و کمیته

۴- تائید مکاتبات و نامه‌های ارسالی از کمیته

۵ – ارائه گزارش ماهیانه عملکرد کمیته به هیئت‌مدیره

۶- تشکیل و هدایت واحدهای حقوقی لازم با هماهنگی اعضای کمیته و هیئت‌مدیره

۷- سایر وظایف محوله از سوی هیئت‌مدیره

 

 • ماده ۶: در اولین جلسه کمیته، یک نفر به‌عنوان دبیر کمیته و با رأی اکثریت اعضاء انتخاب می‌گردد

دبیر کمیته افزون بر وظایف مندرج در آیین‌نامه تشکیل جلسات انجمن، وظایف زیر را نیز بر عهده دارد:

۱- برگزاری جلسات و تنظیم صورت‌جلسات و پیگیری مصوبات

۲ – رابط کمیته حقوقی با سایر کمیته‌های انجمن پزشکان عمومی ایران

۳ – هماهنگ‌کننده فعالیت‌های کمیته

۴ – اداره جلسات و امور مربوطه در غیاب سرپرست کمیته

 

 • ماده ۷: اعضاء کمیته متشکل از ۵ تا ۱۱ نفر از افراد واجد شرایط است که بر اساس توانایی‌ها و علایق به پیشنهاد مسوول کمیته و تأیید و تصویب هیئت‌مدیره انجمن به مدت یک سال و قابل تمدید منصوب و بر طبق وظایف مندرج در آیین‌نامه فعالیت می‌نمایند.

تبصره ۱: مسئول کمیته موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که اکثریت اعضاء کمیته را اعضاء پیوسته انجمن تشکیل دهند.

تبصره ۲: تشکیل جلسات کمیته به‌جز موارد ذکرشده در این آیین‌نامه بر طبق آیین‌نامه تشکیل جلسات انجمن خواهد بود.

تبصره ۳: مصوبات کمیته در مواردی که تفویض اختیار مستقیم از سوی هیئت‌مدیره انجمن دریافت نشده باشد پس از تائید نهایی هیئت‌مدیره انجمن قابلیت اجرا دارد.

تبصره ۴: کمیته می‌تواند بااطلاع هیئت‌مدیره نسبت به تعیین نمایندگانی در شعب انجمن اقدام و در چارچوب وظایف ارتباط برقرار نماید

تبصره ۵: تصمیمات کمیته صرفاً در جلسات رسمی که با نظر بیش از نیمی از حاضرین صورت گرفته و به تصویب خواهد رسید.

تبصره ۶: کلیه مکاتبات کمیته با سربرگ و شماره ردیف دفتر انجمن صورت خواهد گرفت

تبصره ۷: امضاء کلیه نامه‌های رسمی بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۵ اساسنامه انجمن پزشکان عمومی ایران صورت خواهد گرفت

تبصره ۸: اعضای کمیته مجاز به تبلیغ برای خود، شرکت‌ها و سایر اشخاص در قالب‌هایی همچون مصاحبه، سخنرانی و… نمی‌باشند

تبصره ۹: مواضع و نظرات کمیته فقط از طرف مسئول کمیته بیان می‌گردد

 

 • ماده ۸: مسئول کمیته به‌منظور انجام هرچه بهتر امور و تقسیم وظایف محوله و با مشورت اعضای کمیته و تأیید هیئت‌مدیره می‌تواند در جهت تشکیل واحدهایی همانند نمایندگان حقوقی، واحد مشاوره، کارگروه‌ها و… اقدام و از اعضاء انجمن یا سایرین به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت جهت همکاری در این بخش‌ها دعوت به‌عمل می‌آورد.

 

 • ماده ۹: کارگروه‌ها بنا به نیاز کمیته حقوقی تشکیل و با محدوده زمانی مشخص‌شده و در مورد موضوعی خاص به فعالیت می‌پردازند.

تبصره ۱: برای هر پروژه کارگروهی تعریف و فردی از اعضای کمیته یا به پیشنهاد کمیته و تأیید هیئت‌مدیره مسئولیت کارگروه را به عهده خواهد گرفت.

تبصره ۲: مسئول کمیته در تمامی کارگروه‌ها حضور خواهد داشت

تبصره ۳: اعضای کارگروه به پیشنهاد مسئول کارگروه و تأیید کمیته انتخاب خواهند شد.

تبصره ۴: اعضای کارگروه‌ها می‌توانند از اعضای کمیته یا خارج آن، پزشک یا غیرپزشک و از تمامی فعالین و مشاغل لازم و به هر تعدادی انتخاب گردند

تبصره ۵: در صورت هزینه‌بر بودن فعالیت کارگروه، پس از برآورد هزینه توسط مسئول کارگروه و تأیید کمیته، اعتبار آن باید به تصویب هیئت‌مدیره انجمن برسد

تبصره ۶: تعیین موضوع فعالیت کارگروه به یکی از روش‌های زیر خواهد بود:

 • ارجاع هیئت‌مدیره
 • پیشنهاد کمیته حقوقی

تبصره ۷: تعیین وکیل و یا مشاور حقوقی برای هر پروژه به درخواست و یا پیشنهاد مسئول کارگروه و یا کمیته حقوقی و تأیید هیئت‌مدیره خواهد بود.

تبصره ۸: برون‌ده کارگروه پس از بررسی و تصویب کمیته حقوقی به هیئت‌مدیره ارسال خواهد شد

تبصره ۹: فعالیت کارگروه پس از کسب نتیجه یا پیشنهاد کمیته و تأیید هیئت‌مدیره و یا نظر مستقیم هیئت‌مدیره پایان می‌یابد

 

سایر مقررات

 • ماده ۱۰: پس از تشکیل و یا تغییر و تحول در هیئت‌مدیره و یا هر یک از کمیته‌ها، هیئت‌مدیره موظف است ظرف مدت حداکثر ۲ ماه نسبت به اعلام موارد تفویض اختیارات مندرج در تبصره ۳ ماده ۷ این آیین‌نامه اعلام نظر نماید. بدیهی است هیئت‌مدیره مختار به تغییر نظرات پیشین خواهد بود.

 

 • ماده ۱۱: کمیته موظف به رعایت کلیه مصوبات هیئت‌مدیره است و در مورد مصوباتی از کمیته که جهت اجرا نیاز به تائید هیئت‌مدیره دارند، هیئت‌مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارسال مصوبه واحد، نظر مکتوب خود را اعلام کند در غیر این صورت، اعلام نشدن نظر در مدت تعیین‌شده به‌منزله تایید مصوبه خواهد بود.

 

 • ماده ۱۲: خاتمه همکاری و جایگزینی اعضاء از کمیته به ۲ صورت زیر ممکن خواهد بود:

۱- فوت یا استعفای عضو

۲- بنا به پیشنهاد مسئول کمیته (با ذکر دلایل) و تأیید نهایی هیئت‌مدیره

 

 • ماده ۱۳: در صورت خاتمه همکاری هر یک از اعضاء کمیته، مسوول کمیته موظف خواهد بود با ذکر دلایل ظرف حداکثر یک ماه نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام و به هیئت‌مدیره اعلام کند و در صورت عدم پیشنهاد توسط مسوول کمیته، هیئت‌مدیره در مورد فرد جایگزین خود تصمیم خواهد گرفت.

این آیین‌نامه در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۶ مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۸ تبصره و ۲۵ بند به تصویب هیئت‌مدیره انجمن رسید.

(Visited 1,031 times, 1 visits today)