رییس شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی کشور: اجرای پزشک خانواده خواسته‌ی همیشگی ماست

سایت انجمن پزشکان عمومی ایران: «اجرای صحیح نظام سطحبندی خدمات بر پایهی پزشک خانواده خواستهی همیشگی پزشکان عمومی بوده اما متاسفانه اجرای نامناسب این برنامه در روستاهای کشور از سال ۸۴، در برابر آن ذهنیت منفی ایجاد کرده است.»

رییس شورای هماهنگی انجمنهای پزشکان عمومی کشور در مجمع عمومی این انجمن که دیروز ۱۴ آذر در مجتمع نگین غرب تهران برگزار شد، در پاسخ به این پرسش که آیا واقعاً در جامعهی پزشکان عمومی توافقی بر سر برنامهی پزشک خانوادهوجود دارد یا تنها به خواست مسوولان انجمن در قطعنامهی پایانی نشست اخیر این شورا در کرمان بر آن تاکید شده است، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: «هر وقت صحبت پزشک خانواده میشود بسیاری بهیاد بیگاری پزشکان، بستههای خدمات سنگین بدون قابلیت اجرایی، نظارتهای غیراصولی و... میافتند و برنامههایی که با کمبود اعتبارات نظام سلامت بهصورت سرهمبندی اجرا شد. ولی حالا با زیاد شدن اعتبارات نظام سلامت میتوان آن را بهگونهای طراحی کرد که استقرار این نظام، سبب ارتقای کیفی نظام سلامت و برخورداری تیم سطح یک سلامت، از درآمدی معقول شود. تیم کارشناسی انجمن پزشکان عمومی، برای استقرار این نظام آمادگی کامل دارد و پزشکان عمومی نیز با آشنایی بیشتر با برنامهی انجمن، با توجه به اینکه همچون مردم کشور، منافعشان در گرو اجرای این برنامه خواهد بود، با آن همراه و همراهتر خواهند شد.»

دکتر مهران قسمتیزاده با بیان اینکه در حال حاضر در کشور ما خدمات سلامت در سطوح مختلف عمومی، تخصصی و فوق تخصصی عرضه میشود ولی درمان بیماریهایی را که در سراسر دنیا پزشکان عمومی انجام میدهند، یک همکار متخصص یا فوق تخصص برعهده میگیرد، دربارهی نظام سطحبندی موجود در نسخههای فعلی طرح تحول نظام سلامت افزود: «باتوجه به محدودیت سرمایهی انسانی و اعتبارات مالی بخش سلامت، در وهلهی نخست باید پزشک عمومی که اشراف بیشتری به بیماریها و جمعیت تحت پوشش خود دارد، بیماران را ویزیت کند و خدمات سلامت را که مسلماً از خدمات سطوح بالاتر ارزانتر و در دسترستر است، عرضه کند و سپس در صورتی که نیاز دانست، خدماتش با خدمات سطوح بالاتر تکمیل شود؛ نه اینکه دوباره همان خدمات سطح اول، در سطح دوم تکرار شود یا خدماتی که در سطح اول میتواند بهراحتی عرضه شود با قیمت بالاتر در سطوح بعدی دریافت شود. نکتهی دیگر اینکه شیوهی کنونی، مغایر قوانین و اسناد بالادستی نظام سلامت از جمله سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد سلامت است که در آن عرضهی خدمات سلامت را فقط بر اساس نظام سطحبندی خدمات روا دانستهاند.»

دکتر قسمتیزاده در پاسخ به این پرسش که در دستورالعمل جدید وزارت بهداشت که بهعنوان برنامهی تامین مراقبت­های اولیهی سلامت در مناطق حاشیهی شهرها، سکونتگاه­های غیررسمی و شهرهای بین ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر مطرح شده، نظام سطحبندی دیده شده است یا خیر گفت: «اگرچه در این برنامه خواستهاند نظام سطحبندی را مطرح کنند اما معلوم نیست به چه دلیل نقش محوری پزشکان عمومی را در آن نادیده گرفته و به کارشناسان واگذار کردهاند. نادیده گرفتن تعداد زیادی از همکاران پزشک عمومی که بیشترین ارتباط را با مردم منطقه و از قضا فعالترین مطبها را در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر نسبت به سایر نقاط کشور دارند، نهتنها بیتوجهی به نقش پزشکان عمومی در عرضهی خدمات سلامت است بلکه سبب میشود از امکان بالقوهی تاثیرگذاری آنان برای پیشبرد طرحهای نظام سلامت استفاده نشود و عملاً پزشکان آموزشدیده و باتجربه از چرخهی عرضهی خدمات سلامت خارج شوند.»

رییس شورای هماهنگی انجمنهای پزشکان عمومی کشور دربارهی میزان رعایت عدالت در سلامت که یکی از مهمترین انتقادات به برنامهی تحول است، گفت: «موضوع اصلی عدالت در سلامت، فراهمسازی امکان برخورداری از خدمات سلامت برای مردم است که خوشبختانه برنامهی تحول نسبت به گذشته قدمهای موثری در این مورد برداشته ولی از منظر دیگر، مسلماً هزینههای نظام سلامت در سطوح دوم و سوم همیشه خیلی بیشتر از سطح اول است. بحث اصلی ما این است که هر یک تومان هزینه در سطح یک، منجر به حداقل ۱۰ تومان صرفهجویی در هزینههای آتی سطوح دو و سه میشود. بههمین دلیل ما انتظار داشتیم دولت و مجلس با اختصاص اعتبار بیشتر به سطح یک، هم در هزینههای آتی خود صرفهجویی کنند و هم به بخش اصلی عرضهکنندگان نظام سلامت، یعنی پزشکان عمومی و شاغلین بخش بهداشتی وزارت بهداشت که تاکنون نیز از سطح درآمد مناسبی برخوردار نبودند، بهصورت عادلانه پرداخت شود. یعنی برای نظام سلامت که حاضر است میلیاردها در بخش درمان و برای پرداخت به همکاران متخصص هزینه کند، مقدور نیست برای بخش اصلی نظام سلامت هزینه کند؟»

دکتر قسمتیزاده در پایان در پاسخ به اینکه چرا انجمنپزشکان عمومی در چند ماه گذشته در برابر برنامهی تحول سکوت کرده بود، گفت: «انجمن در مورد برنامهی تحول سکوت نکرده بود بلکه در ابتدا از اتفاقات خوب حوزهی سلامت مثل پایین آمدن پرداختی از جیب مردم اظهار خوشنودی کرد اما در مورد نقش پزشکان عمومی در طرح تحول نگران بود و در حال ارزیابی مواضع، مذاکره با مسوولان وزارتخانه و در کنار آن کارشناسی و بحثهای درونی بود. نکتهی دیگر اینکه وزارت بهداشت نیز برنامههای خود را برای سطح یک هنوز اعلام نکرده بود تا ما موضعگیری کنیم. البته در این فاصله در نشریهی انجمن و طی مقالات گوناگون، فعالان صنفی انجمن نگرانیهای خود را اعلام کردند تا اینکه بالاخره در ۲۹ و ۳۰ آبان در چهارمین گردهمایی شورای هماهنگی، انجمن نظر و استراتژی خود را بهصورت بیانیه و قطعنامهی انجمن اعلام کرد.»

(Visited 56 times, 1 visits today)

درباره‌ Iranian Society General Physicians

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*