کمیته آموزش و پژوهش

آیین‌نامه اجرایى کمیته آموزش و پژوهش انجمن پزشکان عمومی ایران

فصل اول: تعاریف و ساختار

ماده ۱: کمیته آموزش و پژوهش یکى از کمیته‌هاى تخصصی است که به استناد بند ۱۰ ماده ۱۷ اساسنامه انجمن پزشکان عمومی ایران (مصوب ۱۳۷۲) و تحت نظارت هیات مدیره انجمن تشکیل و در جهت اجراى وظایف مندرج در این آیین‌نامه فعالیت مى‌نماید.

ماده ۲: نمودار تشکیلاتی این کمیته به‌صورت زیر مى‌باشد:

ماده ۳: مسوول کمیته از اعضای هیات مدیره انجمن پزشکان عمومى مى‌باشد و توسط هیات مدیره انجمن تعیین مى‌گردد.

ماده ۴: اعضاء کمیته متشکل از ۵ تا ۹ نفر ازافراد واجد شرایط می‌باشد که بر اساس توانایى‌ها و علایق به پیشنهاد مسوول کمیته و تایید و تصویب هیات مدیره انجمن بر طبق وظایف مندرج در آیین‌نامه فعالیت مى‌نمایند.

تبصره ۱: مسوول کمیته موظف است ترتیبى اتخاذ نماید که اکثریت اعضاء کمیته را اعضاء پیوسته انجمن تشکیل دهند.

تبصره ۲: تشکیل جلسات کمیته برطبق آیین‌نامه تشکیل جلسات انجمن خواهد بود.

تبصره ۳: مصوبات کمیته در مواردی که تفویض اختیار مستقیم از سوی هیات مدیره انجمن دریافت نشده باشد پس از تائید نهایى هیات مدیره انجمن قابلیت اجرا دارد.

تبصره ۴: کمیته می‌تواند با اطلاع هیات مدیره نسبت به تعیین نمایندگانی در شعب انجمن اقدام و در چارچوب وظایف ارتباط داشته باشد.

ماده ۵: مسوول کمیته به منظور انجام هرچه بهتر امور و تقسیم وظایف محوله در جهت تشکیل واحدهایی همانند واحد نشریه، واحد آموزش، واحد پژوهش و… اقدام و از اعضاء انجمن یا سایرین به صورت تمام وقت یا پاره وقت جهت همکارى در این بخش‌ها دعوت به‌عمل مى‌آورد.

ماده ۶: لازم است اعضای شورای آموزش و پژوهش است حتى الامکان از شرایط زیر برخوردار باشند:
۱- دارا بودن مدارک یا سوابق علمى و پژوهشى مورد نیاز
۲- دارا بودن مهارت‌ها و یا رتبه‌هاى ممتاز دانشگاهى
۳- آشنایى با متدولوژى تحقیق و روشهاى آمارى
۴- آشنایى با نرم افزارهاى علوم پزشکى و آمارى
۵- آشنایى با اصول و فناوری آموزش و پژوهش
۶- دارابودن مهارت‌هاى لازم در زمینه تهیه یا نگارش متون علمى و مقالات پژوهشى
۷- داشتن مهارت‌هاى تحریرى لازم جهت تهیه نشریه علمى- پژوهشى
۸- آشنایى با اصول سازماندهى تشکیلات نشریه علمى- پژوهشى

فصل دوم: وظایف

ماده ۷: در راستاى تحقق اهداف مندرج در اساسنامه انجمن، کمیته آموزش و پژوهش وظایف زیر را بر عهده دارد:
۱- انجام نیازسنجى‌هاى آموزشى به منظور برنامه ریزى بهینه و انتخاب تکنولوژى مناسب در امر آموزش
۲- برگزارى دوره‌هاى آموزشى مهارت‌های حرفه‌ای، بازآموزى، سمینار‌ها، کنفرانس‌ها و سایر محافل علمى
۳- تهیه گایدلاین‌های آموزشی مورد نیاز برنامه پزشک خانواده با همکاری سایر انجمن‌های تخصصی
۴- پیگیری همکاری‌های ملی و بین المللی با انجمن‌های علمی و مراکز و مجامع پزشکی
۵- برگزاری دوره‌های آموزش از راه دور زبان انگلیسی
۶- اعزام دانشجو به خارج با همکاری مراکز رسمی اعزام دانشجو
۷- تاسیس کلاس‌های آمادگی آزمون‌های رزیدنتی داخلی و بین المللی
۸- برگزاری کلاس‌های آمادگی آزمون IELTS and TOEFL
۹- اجرای تورهای آموزشی بین‌المللی
۱۰- آموزش مهارت‌های اجرایی نرم افزاری کامپیو‌تر برای پزشکان و خانواده آنان با همکاری موسسات آموزش عالی
۱۱- تهیه و ارائه کتب، جزوات، نشریات و یا سایر منابع اطلاعاتى و اطلاع رسانى براى پیشبرد اهداف انجمن
۱۲- انجام نیاز سنجى‌هاى پژوهشى و ارایه ایده‌هاى تحقیقاتى
۱۳- ارائه تسهیلات مشاوره‌هاى آمارى و پژوهشى در زمینه طرح‌ها و پایان‌نامه‌هاى پژوهشى
۱۴- بررسى مشکلات پژوهشى پزشکان و ارائه راهکارهاى علمى و عملى در جهت ارتقاء دانش و نگرش آنان
۱۵- اجراى پژوهشهاى کاربردى در زمینه مشکلات و محدودیتهاى حرفه‌اى پزشکان و پیشنهاد راهکارهاى اصولى
۱۶- همکارى با اشخاص حقیقى و حقوقى در تهیه و اجراى طرح‌هاى پژوهشى و متقابلاً بهره گیرى از امکانات آنان
۱۷- اجرای برنامه‌های پژوهشی متنوع با همکاری مراکز بین المللی و انتشار آن در نشریات و محافل معتبر داخل و خارج
۱۸- انتشار نشریات و بولتن‌هاى علمى و پژوهشى
۱۹- بررسى علمى محدودیت‌ها و نواقص موجود در سیستم‌هاى بهداشتى درمانى و ارایه راهکارهاى علمى
۲۰- سایر موارد مرتبط به تشخیص شورای آموزش و پژوهش و تایید هیات مدیره
تبصره: کمیته آموزش و پژوهش موظف است در موارد مرتبط با وظایف سایر کمیته‌ها، هماهنگی لازم را با آن‌ها بعمل آورد.

ماده ۸: وظایف مسوول کمیته به شرح زیر می‌باشد:
۱- پیشنهاد اعضاء کمیته و مسوولین اجرایی واحد‌ها به هیات مدیره
۲- مدیریت اجرایی کمیته و مدیریت جلسات کمیته
۳- برقراری ارتباط دو سویه بین هیات مدیره وکمیته
۴- تائید مکاتبات و نامه‌های ارسالی از کمیته
۵- ارائه گزارش ماهیانه عملکرد کمیته به هیات مدیره
۶- سایر وظایف محوله از سوی هیات مدیره

ماده ۹: شورای آموزش و پژوهش وظایف زیر را برعهده دارد:
۱- اتخاذ کلیه تصمیمات لازم در جهت انجام وظایف کمیته
۲- سازماندهی و سیاستگذاری کمیته مطابق با اهدف انجمن
۳- انتخاب دبیر کمیته و معرفی آن به هیات مدیره
۴- تعیین مسوولین واحدهای زیر مجموعه
۵- تهیه گزارش دوره‌ای عملکرد کمیته جهت ارائه به هیات مدیره
۶- راه اندازی و نظارت بر واحدهای زیر مجموعه

ماده ۱۰: دبیر کمیته علاوه بر وظایف مندرج در آیین‌نامه تشکیل جلسات انجمن، وظایف زیر را نیز بر عهده دارد:
۱- برگزاری جلسات و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات
۲- رابط کمیته با سایر کمیته‌ها
۳- هماهنگ کننده فعالیتهای کمیته

فصل سوم: سایر مقررات

ماده ۱۱: پس از تشکیل و یا تغییر و تحول در هیات مدیره و یا هر یک از کمیته‌ها، هیات مدیره موظف است ظرف مدت حداکثر ۲ ماه نسبت به اعلام موارد تفویض اختیارات مندرج در تبصره ۳ ماده ۴ این آیین‌نامه اعلام نظر نماید. بدیهی است هیات مدیره مختار به تغییر نظرات پیشین خواهد بود.

ماده ۱۲: کمیته موظف به رعایت کلیه مصوبات هیات مدیره می‌باشد و در مورد مصوباتی از شورا که جهت اجرا نیاز به تائید هیات مدیره دارند، هیات مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارسال مصوبه واحد، نظر مکتوب خودرا اعلام نماید در غیر این صورت، عدم اعلام نظر در مدت تعیین شده به منزله تایید مصوبه خواهد بود.

ماده ۱۳: خاتمه همکاری و جایگزینی اعضاء از شورا به ۳ صورت زیر ممکن خواهد بود:
۱- استعفای عضو
۲- بنا به پیشنهاد شورا (با ذکر دلایل) و تایید نهایی هیات مدیره
۳- بنا به تصمیم هیات مدیره پس از کسب نظر مشورتی شورا

ماده ۱۴: در صورت خاتمه همکاری هر یک از اعضاء شورا، مسوول کمیته موظف خواهد بود با ذکر دلایل ظرف حداکثر یک ماه نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام و به هیات مدیره اعلام نماید و در صورت عدم پیشنهاد توسط مسوول کمیته، هیات مدیره جهت انتخاب فرد جایگزین راسا تصمیم خواهد گرفت.

این آیین‌نامه در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ مشتمل بر ۱۴ ماده و ۵ تبصره و ۴۶ بند به تصویب هیات مدیره انجمن رسید.

 

 

دانلود فایل ضمیمه

(Visited 3,494 times, 2 visits today)

8 نظر

  1. با سلام خدمت اساتید محترم و همکاران گرامی
    .. کلاسها و ورکشاپهای مربوط به پوست و مو چه زمانی تشکیل خواهد شد؟؟

  2. سلام سوالی در خصوص عدم ثبت امتیاز دارم… ولی هیچ تلفنی پاسخگو نیست

  3. با سلام سخنران جلسه داروهای ترکیبی در گردهمایی اخیر انجمن اعلام کردن مجموعهای اسلایدهای جلسه بر روی سایت انجمن ارایه خواهد شد میشه لطفا راهنمایی کنید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*