صنفی

سند توسعه طب سنتی ایرانی ـ اسلامی

  تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور نسبت به ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی شماره۴۴۳۵۱/ت۴۸۹۲۳ن                                   ۲۸/۲/۱۳۹۲   تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور نسبت به ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه احیا و توسعه نظام طب سنتی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم ... ادامه مطلب »

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

باسمه تعالی قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران فصل اول – تعریف و اهداف ماده ۱ – سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد. ماده ۲ –  اهداف سازمان عبارتند ... ادامه مطلب »