کمیته درمانگران اعتیاد

آیین‌نامه اجرایى کمیته درمانگران اعتیاد انجمن پزشکان عمومی ایران

فصل اول: تعاریف و ساختار

ماده ۱: کمیته درمانگران اعتیاد یکى از کمیتههاى تخصصی است که به استناد بند ۱۰ ماده ۱۷ اساسنامه انجمن پزشکان عمومی ایران (مصوب ۱۳۷۲) و تحت نظارت هیات مدیره انجمن تشکیل و برای اجراى وظایف مندرج در این آییننامه فعالیت مىکند.

ماده ۲: نمودار تشکیلاتی این کمیته به‌صورت زیر مى‌باشد:photo_2017-01-07_09-27-06

ماده ۳: هیات مدیره انجمن یکی از اعضای خود و یا یکی از اعضای انجمن را به عنوان مسوول کمیته انتخاب می‌کند.

ماده ۴: اعضاء کمیته به تعداد ۵ تا ۹ نفر ازافراد واجد شرایط و بر اساس توانایى‌ها و علایق خود، به پیشنهاد مسوول کمیته و تایید و تصویب هیات مدیره انجمن انتخاب می‌شوند و بر طبق وظایف مندرج در آیین نامه فعالیت می‌کنند.
تبصره ۱: مسوول کمیته موظف است ترتیبى اتخاذ کند که اکثریت اعضای کمیته از اعضای پیوسته انجمن باشند.
تبصره ۲: تشکیل جلسات کمیته برطبق آیین نامه تشکیل جلسات انجمن خواهد بود.
تبصره ۳: مصوبات کمیته در مواردی که تفویض اختیار مستقیم از سوی هیات مدیره انجمن دریافت نشده باشد، پس از تائید نهایى هیات مدیره انجمن قابلیت اجرا دارد.

تبصره ۴: کمیته می‌تواند با اطلاع هیات مدیره نسبت به تعیین نمایندگانی در شعب انجمن اقدام و در چارچوب وظایف با آن‌ها ارتباط داشته باشد.

ماده ۵: مسوول کمیته به منظور انجام هرچه بهتر امور و تقسیم وظایف محوله برای تشکیل واحدهایی همانند واحد صنفی، واحد علمی و… اقدام کرده و از اعضاء انجمن یا سایرین به صورت تمام وقت یا پاره وقت برای همکارى در این بخش‌ها دعوت می‌نماید.

فصل دوم: وظایف

ماده ۶: در راستاى تحقق اهداف مندرج در اساسنامه انجمن، کمیته درمانگران اعتیاد وظایف زیر را بر عهده دارد:
۱- بررسی کارشناسی وضعیت موجود پدیده اعتیاد و درمان آن در کشور
۲- نیازسنجی مشکلات علمی و حرفه‌ای مراکز و درمانگران اعتیاد به منظور پیگیری
۳- تدوین برنامه میان مدت و دراز مدت فعالیت کمیته درمانگران برای ارایه به هیات مدیره
۴- کار‌شناسی امور حرفه‌ای، آموزشی، پژوهشی و… مرتبط با فعالیت درمانگران اعتیاد و ارایه آن به هیات مدیره
۵- پیشنهاد برگزارى دورههاى آموزشى مهارتهای حرفه‌ای، بازآموزى و سایر محافل علمى و همکاری با کمیته آموزش و پژوهش و همچنین شعب انجمن به منظور اجرای دوره‌ها
۶- همکاری با نهادهای مرتبط با فعالیت درمانگران از جمله ستاد استانی و کشوری مبارزه با مواد مخدر با تصویب هیات مدیره
۷- معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در جلسات مرتبط با اعتیاد در سطوح مختلف ملی، استانی و شهرستانی با هماهنگی هیات مدیره مرکزی و همچنین شعب انجمن
۸- پیگیری همکاری‌های ملی و بین المللی با سایر انجمن‌های علمی با همکاری کمیته آموزش و پژوهش
۹- فراهم سازی شرایط لازم برای انجام پژوهش‌های علمی و اجتماعی در زمینه اعتیاد با همکاری کمیته آموزش و پژوهش و شعب انجمن
۱۰- اطلاع رسانی و همچنین فعالیت‌های انتشاراتی با همکاری کمیته ارتباطات و کمیته آموزش و پژوهش
۱۱- انتخاب دبیر کمیته و معرفی آن به هیات مدیره
۱۲- تعیین مسوولین واحدهای زیر مجموعه
۱۳- تهیه گزارش دوره‌ای عملکرد کمیته برای ارائه به هیات مدیره
۱۴- راه اندازی و نظارت بر واحدهای زیر مجموعه
۱۵- سایر موارد مرتبط به تشخیص کمیته و تایید هیات مدیره
تبصره ۵: کمیته درمانگران اعتیاد موظف است در موارد مرتبط با وظایف سایر کمیته ‌ها، هماهنگی لازم را با کمیته مربوطه به عمل آورد.

ماده۷: وظایف مسوول کمیته به شرح زیر است:
۱- پیشنهاد اعضاء کمیته و مسوولین اجرایی واحد‌ها به هیات مدیره
۲- مدیریت اجرایی کمیته و مدیریت جلسات کمیته
۳- برقراری ارتباط دو سویه بین هیات مدیره وکمیته
۴- تائید مکاتبات و نامه‌های ارسالی از کمیته
۵- ارائه گزارش ماهیانه عملکرد کمیته به هیات مدیره
۶- سایر وظایف محوله از سوی هیات مدیره

ماده ۸: دبیر کمیته افزون بر وظایف مندرج در آیین نامه تشکیل جلسات انجمن، وظایف زیر را نیز بر عهده دارد:
۱- برگزاری جلسات و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات
۲- رابط کمیته با سایر کمیته‌ها
۳- هماهنگ کننده فعالیتهای کمیته

فصل سوم: سایر مقررات

ماده ۹: پس از تشکیل و یا تغییر و تحول در هیات مدیره و یا هر یک از کمیته‌ها، هیات مدیره موظف است ظرف مدت حداکثر ۲ ماه نسبت به اعلام موارد تفویض اختیارات مندرج در تبصره ۳ ماده ۴۴ این آیین نامه اعلام نظر نماید. بدیهی است هیات مدیره مختار به تغییر نظرات پیشین خواهد بود.

ماده ۱۰: کمیته موظف به رعایت کلیه مصوبات هیات مدیره می‌باشد و در مورد مصوباتی از شورا که جهت اجرا نیاز به تائید هیات مدیره دارند، هیات مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارسال مصوبه واحد، نظر مکتوب خودرا اعلام کند در غیر این صورت، اعلام نشدن نظر در مدت تعیینن شده به منزله تایید مصوبه خواهد بود.

ماده ۱۱: خاتمه همکاری و جایگزینی اعضاء از شورا به ۳ صورت زیر ممکن خواهد بود:
۱- استعفای عضو
۲- بنا به پیشنهاد شورا (با ذکر دلایل) و تایید نهایی هیات مدیره
۳- بنا به تصمیم هیات مدیره پس از کسب نظر مشورتی شورا

ماده ۱۲: در صورت خاتمه همکاری هر یک از اعضاء شورا، مسوول کمیته موظف خواهد بود با ذکر دلایل ظرف حداکثر یک ماه نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام و به هیات مدیره اعلام کند و در صورت عدم پیشنهاد توسط مسوول کمیته، هیات مدیره در مورد فرد جایگزین خود تصمیم خواهد گرفت.

این آیین‌نامه در تاریخ ۲۸/۵/۹۲ مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره و ۲۷ بند به تصویب هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران رسید.

دانلود فایل ضمیمه

(Visited 1,049 times, 1 visits today)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*